Naše služby v oblasti výroby reklamy

Čo všetko vám dokážeme pripraviť

Naše služby

Neónové reklamy a trubice

 Význam tohto dnes už takmer retro druhu svetelných reklám spočíva v tom, že používa vyzývavé farebné žiarenie luminofórov a zmesí vzácnych plynov vo výbojkových trubiciach, v tzv. fúkanom neóne. Číre alebo farebné sklo v trubiciach rôzneho priemeru sa nad plameňom ohýba do požadovaných písmen, znakov, či umeleckých tvarov, podľa požiadavky na farebnosť sa sintruje luminofórmi a na čerpacích stojanoch sa vo vákuovom prostredí trubice plní zmesou vzácnych plynov.
Po zapojení na vysokonapäťový transformátor vzniká v trubiciach farebný výboj, ktorý sa v závislosti od zvoleného luminofóru v čírom skle dodáva v cca 30 štandardných farebných odtieňoch.
Farebné sklo obohacuje škálu žiarenia farebného spektra neónov mnohonásobne viac. Podklad pre takto vyhotovené kusy fúkaného neónu môžu tvoriť kazety, plastiky, či konštrukcie z rôznych materiálov. Firma frézuje, gravíruje, reže, ohýba, zvaruje, povrchovo upravuje, či inak spracováva prakticky všetky druhy kovových materiálov – hliník, nerez, mosadz, meď, čiernu alebo pozinkovaná oceľ, rôzne materiály na báze tvrdeného PVC, akrylátov a polykarbonátov.

Naše služby

Kazetové reklamy a 3d písmená

 Táto alternatíva sa zakladá na atypickej výrobe priestorových, reliéfových, plastických, či 3D kaziet logotypov, znakov rôznych tvarov a jednotlivých písmen zadaných nápisov, či názvov, ktorých atypickosť závisí od použitia požadovaných fontov nápisu. 
Samotná výroba sa skladá z klampiarskej výroby kaziet ( alebo plastík ) ľubovoľnej hĺbky a materiálu, z ktorých sa najčastejšie využíva hliník, po jeho vyformovaní aj s povrchovou úpravou a v kombinácii najmä s akrylátmi alebo polykarbonátmi.
Pre výrobu 3D kaziet písmen a znakov je v našej firme v závislosti od grafického vyjadrenia a požiadavky využiteľný ktorýkoľvek z ďaľších kovových materiálov ( nerez v zrkadlovej alebo brúsenej finitúre , čierna alebo pozinkovaná oceľ, mosadz, meď ) a materiálov na báze tvrdeného PVC, akrylátov a polykarbonátov.
Hojne využívané sú aj prefabrikované skladačkové profily, ktoré sú už dodávateľom materiálu vopred ako povrchovo, tak aj farebne vyhotovené v odtieňoch najčastejšie požadovaných úprav.
Ďaľším krokom po ukončení klampiarskej výroby je vyriešenie nočnej fázy pútača. Pre presvetlenie alebo podsvetlenie atypických kaziet sa kvôli veľmi nízkej spotrebe, vysokej intenzite svietivosti, dlhej životnosti a prakticky bezporuchovosti takmer výhradne v súčasnosti používa technológia elektroluminiscenčných diód – LED modulov a reťazových systémov a už len veľmi zriedkakedy technológia fúkaných vysokonapäťových výbojkových trubíc ( ktorá je podrobnejšie opísaná v kapitole Neónové reklamy a trubice ).
Pre nasvetlenie kaziet a nápisov je na trhu k dispozícii široký sortiment LED, halogénových alebo výbojkových bodových svietidiel, ktoré sa dodávajú v závislosti na požadovanom štandarde, či výkone, prípadne je dôležitý design samotného korpusu svietidla

Naše služby

Boxy, panely, boardy a butóny

 Snáď najrýchlejšou, najjednoduchšou a finančne najmenej náročnou technológiou výroby svetelného pútača, iluminujúceho označenia, či firemného logotypu je jeho vyhotovenie pomocou alternatívy plošného boxu, boardu , butónu alebo panelu.
Prefabrikácia profilov a jednotlivých dielov pre tento spôsob výroby reklamy pokročila snáď najďalej, preto dnes nie je problém pomocou týchto dielcov zhotoviť jednostranný alebo obojstranný butón ( tzv. výstrčku ) s akrylátovým alebo polykarbonátovým čelom, na ktoré sa pomocou samolepiacich fólií ( translucentných alebo transparentných ) alebo pomocou grafiky digitálnej farebnej tlače kašírovaním nanesie požadované grafické stvárnenie reklamy.
Osobitnou kapitolou sú v súčasnosti hojne využívané veľkoplošné boxy s napínateľným vinylovým čelom, tzv. backlit boxy, ktoré sa vyrábajú do špeciálne upravených klipovacích profilov a upínajú sa ku korpusu veľkoplošného butónu pomocou tzv. napínajúcich klipov. Výhodou týchto butónov je prakticky nekonečne dlhá plocha bez pracovnej dilatačnej špáry, obmedzená je len šírkou výroby vinylovej plachty, ktorá sa však môže dodať v rádovo veľkých rozmeroch ( 2.5 M, 3.6 M, 5.2 M, 6 M… ). 
Presvetľovacími zdrojmi čelných plôch menších aj veľkoplošných boxov sú dnes už obyčajne výhradne LED moduly a čipy, v nedávnej minulosti sa ešte hojne používali lineárne žiarivky či vysokonapäťové Slimline trubice.

Naše služby

Frézované, gravírované a lisované reklamy

 Popri technológii vyrezávania logotypov, znakov a písmen zo samolepiacich fólií je potrebné spomenúť aj technológiu frézovania, gravírovania a lisovania.
V našej firme sa na tieto účely používa veľkoplošný frézovací a gravírovací ploter Gerber Edge. Nápis, či znak vyhotovený plottrom týmto spôsobom môže byť plastický, čiže trojrozmerný, čo mu dodáva väčší vizuálny efekt a vyššiu účinnosť.
Tvorba a výroba nápisu pomocou frézovacieho a gravírovacieho plotra je obdobná ako s vyrezávacím plotrom, rozdiel je pri spracovávanom materiáli, ktorým nie je fólia, ale rôzne druhy plastov, kovov, dreva, kartónu, kože alebo aj gumy. Táto technológia je výborne aplikovateľná aj pri výrobe svetelných nápisov, krabicového písma, intarzii rôznych materiálov a pod.
Zvláštnou oblasťou je frézovanie valcových, guľových alebo skosených plôch, ktoré vyžadujú špeciálne tak hardvérové, ako aj softvérové vybavenie, pretože samotné zariadenie vyžaduje ovládanie troch alebo i viacerých osí.
Špeciálnou oblasťou je aj priemyselná aplikácia technológie rezania obyčajne tvrdších, tuhších a v exteriéri odolnejších materiálov pomocou lasera a vodného lúča. Obzvlášť obľúbená je v súčasnosti technológia rezania logotypov, znakov a nápisov zo styroduru, čiže tvrdeného polystyrénu s farebnou povrchovou úpravou, vhodná však obyčajne len do interiérov, hojne vyskytujúca sa najmä v obchodných a nákupných centrách.

Naše služby

Menuboardy, orientačné a informačné systémy

 Pre ľahšiu orientáciu v spravidla väčších budovách ( najmä administratívnych ) s vyšším počtom jednotlivých odborov, oddelení a zamestnancov je nevyhnutné pre zjednodušenie komunikácie s klientom či zákazníkom vyhotoviť orientačný a informačný systém, ktorý Vás ako návštevníka objektu bude sprevádzať od Vášho príchodu k objektu až po jeho opustenie. Preto je v súčasnosti dôležité z hľadiska reklamy a propagácie firmy zaoberať sa zvyčajne exteriérovým navádzacím systémom ( panely, tabuľky, bannery pred príchodom k hľadanému objektu ), ako aj interiérovým orientačným a informačným systémom ( značenie pomocou tabulí a tabuliek vo vnútri objektu ).
Ten sa ešte zvyčajne delí na hlavný orientačný systém ( vyriešenie značenia pri vstupe do objektu, vo vstupnom foyer, recepcii, či pulte ) a na podružný alebo vedľajší orientačný systém ( označenie oddelení na jednotlivých podlažiach, či samotných miestností, izieb alebo kancelárií ). Pri výrobe informačného systému je možné opäť uvažovať na rôznych materiálových bázach – kovové ( nerez, mosadz, meď, ale najmä hliník v rôznych povrchových úpravách ) a plastové ( na báze PVC, akrylátov, polykarbonátov ).
Technológiou výroby a spracovania týchto materiálov je spravidla metóda frézovania, gravírovania, rezania vyrezávacím plotrom, laserom alebo vodným lúčom.
Osobitnú kapitolu informačných systémov tvoria najmä v obchodných a nákupných centrách menuboardy fastfood courtov a rôznych gastronomických jednotiek, pomocou ktorých sa dokáže klient veľmi rýchlo, jednoducho a účinne zorientovať v sortimente jedálneho lístka predajcu. Menuboard môže naviac pomocou digitálnej tlače na svetelnom boarde veľmi pôsobivo a esteticky doplniť grafické stvárnenie interiéru a reklamné označenie fastfood jednotky.

Naše služby

Fascie, totemy, pylóny, stožiare, svetelné atiky a nadstavby bigboardov

 Svetelné fascie, totemy, pylóny, stožiare a atiky sú obyčajne súčasťou exteriérového navádzacieho systému budov a objektov, ktoré zvyčajne budia pozornosť zraku na hlavných cestných ťahoch a uličných premávkach.
V súčasnosti predstavujú veľmi častú a populárnu formu prezentácie firmy najmä vďaka stále expandujúcim a neutíchajúcim výstavbám shopping parkov, nákupných centier, hypermarketov a rôznych obchodných domov, ale sú veľmi dobre aplikovateľné aj pre firmy a organizácie iného charakteru, napr. gastronomického ako sú hotely, penzióny, reštaurácie, ale aj autosalóny a čerpacie stanice.
Tie predstavujú svojou súčasnou potrebou komplexnej vybavenosti samostatný záujem výrobcov reklamy, keďže jedna čerpacia stanica vyžaduje osobitný prístup množstvom svojich reklamných a identifikačných prvkov – stožiarový logotyp, svetelná atika prekrytia čerpacích stojanov, totem s cenami, označenie prevádzok na stanici ( reštaurácia, kaviareň, bufet, sociálna časť, ale aj autoumýváreň ).
Na takomto samostatnom reklamnom ostrove sa potom kĺbi množstvo aplikovateľnej technológie, vyžadujúcej si aj manuál identifikačných štandardov.
Veľký záujem prejavujú kreatívne agentúry a zadávatelia reklamných kampaní v súčasnosti o nadstavby bigboardových plôch, kedy sa 2D plocha stožiaru obohatí obyčajne o ďaľšie 3D prvky, ktoré vystupujú do priestoru alebo mimo rámec plochy bigboardu, prípadne sa nočná fáza reflektormi nasvetlenej plochy obohatí o ďaľšie prídavné LED alebo RGB osvetlenie, ktoré má za úlohu zvýšiť efekt a zaujímavosť nasvetlenej grafiky bigboardovej plochy a viac upútať pozornosť potenciálneho klienta.

Naše služby

Bannery a napínateľné vinylové plachty

 Jednoduchá, finančne nenáročná, ale pritom veľmi efektívna forma propagácie spoločnosti, produktu alebo udalosti na kratšiu dobu, prípadne po dobu časovo ohraničenej reklamnej kampane, je využitie alternatívy liatych reklamných napínateľných PVC bannerov alebo plachiet.
Tento spôsob reklamy a propagácie obľubujú tak malé, ako aj veľké firmy a reklamné agentúry, bannery sa po použití dajú zrolovať, uskladniť na malom priestore a uschovať aj pre budúce použitie.
Výhodou je využitie relatívne veľkej plochy bez dilatácie a bez pracovných spár, plachty sa vyrábajú v šírkach až do 6.5 m, dĺžka je prakticky nekonečná. Okraje bannerov sú zahnuté, spevnené a zažehlené, krúžky pre navlečenie napínacieho gumolana sa do okrajov inštalujú podľa požiadavky klienta v osových vzdialenostiach cca 200 – 300 mm od seba.
Grafika sa na banner obyčajne tlačí formou UV tlače, v prípade jednoduchého grafického návrhu v krivkách a bez rastra sa vyrezáva z fólie na vyrezávacom plottri a následne lepí na plochu bannera.
Hotové bannery sa potom montujú do pripravených rámov hliníkových alebo oceľových konštrukcií a napínajú sa pomocou gumolana priamo na profily rámu alebo pomocou S-háčikov.

Naše služby

Reklamné nápisy, znaky a písmená z polystyrénu

 Technológia rezania logotypov, znakov a nápisov z polystyrénu alebo zo styroduru s následnou farebnou povrchovou úpravou bola donedávna vhodná obyčajne len do interiérov, hojne vyskytujúca sa najmä v obchodných a nákupných centrách.
S dočasnou dobou životnosti je v súčasnosti možné túto technológiu využiť aj v exteriéri, nápisy a znaky ňou vyrobené sú cenovo veľmi prijateľné, preto je možné ich po opotrebovaní hoci aj po krátkom období za nízke náklady obnoviť alebo aj vyrobiť nové.
Aplikujú sa priamo na stenu, fasádu či iný podklad lepením, obyčajne sú vyžadované pre nesvetelné varianty, je možné ich však vyrobiť aj ako svetelnú alternatívu podsvietením formou tzv. svetelného vanúša.

Naše služby

Reklamné polepy na autá a výklady

 Pre účely polepov áut a výkladov si zákazník môže vybrať zo širokej škály samolepiacich fólií v matnej alebo lesklej povrchovej úprave v závislosti na požiadavke klienta v rôznej kvalite, ktoré sú schopné udržať farebnú stálosť vo vonkajšom prostredí 3, 5 až 7 rokov.
Fólie sa zvyčajne režú na vyrezávacom plottri, v prípade požadovaného rastrovaného grafického návrhu sa grafika tlačí na digitálnej tlačiarni, následne sa lepením aplikujú na karosériu auta, sklo okien či výkladu alebo na rôzny iný podkladný povrch.